[1]
Raka, I.N. and Sudarsana, I.K. 2018. KONVERSI AGAMA: Dampak Dan Makna Bagi Masyarakat Pakuseba. Jayapangus Press Books. (Nov. 2018), i–132.